European Masters Athletics („EMA”) wybrał Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters (PMA) i Miasto Toruń jako lokalny komitet organizacyjny („LOC”) do przeprowadzenia Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Masters 2024 („EMACI”) w Toruniu, w Polsce („Kraj Gospodarz”), w dniach 17-23 marca 2024 roku.
Niniejszym ubiegam się o udział w EMACI na następujących warunkach, które stanowią wiążącą umowę pomiędzy mną, EMA i LOC.

 1. Będę przestrzegać zasad WA oraz zmodyfikowanych przez EMA na potrzeby EMACI oraz wszelkich innych specjalnych zasad określonych dla tych zawodów, które zostaną podane na stronie internetowej emaci2024.com oraz przekazane zawodnikom.
 2. Jestem psychicznie i fizycznie zdolny/a do wzięcia udziału w EMACI w sposób bezpieczny oraz nie wyrządzając szkody sobie i innym uczestnikom EMACI.
 3. Wyrażam zgodę na udzielenie mi pomocy medycznej przez LOC, EMA lub ich pracowników, przedstawicieli lub zleceniobiorców, sanitariuszy lub personel medyczny w przypadku, gdy ulegnę wypadkowi lub zachoruję lub stanę się niezdolny/a do wzięcia dalszego udziału w zawodach podczas EMACI. W sytuacji, gdy udzielana mi pomoc lub usługa medyczna w nagłym wypadku będą wiązały się z poniesieniem pewnych kosztów, zgadzam się je zapłacić.
 4. Udział w EMACI i związanych z nimi aktywnościach („Aktywności”) wiąże się z przewidywalnym i nieprzewidywalnym nieodłącznym ryzykiem, zagrożeniami i niebezpieczeństwami, których nie jest w stanie wyeliminować żadna ilość opieki, ostrożności lub wiedzy, w tym między innymi z możliwością odniesienia poważnych obrażeń ciała, zachorowań, chorób i zakażeń, w tym między innymi COVID-19, trwałego kalectwa, paraliżu i utraty życia. Rozumiem i przyjmuję do wiadomości, że z Aktywnościami związane jest ryzyko, niebezpieczeństwo i zagrożenia („Ryzyko”) oraz wyraźnie i dobrowolnie przyjmuję na siebie takie Ryzyko i odpowiedzialność za wszelkie szkody, zobowiązania i straty, w tym utratę dochodu, wydatki lub inne powiązane straty wynikające z Ryzyka w wyniku mojego uczestnictwa w Aktywnościach.
 5. Z uwagi na to, że EMA i LOC pozwalają mi wziąć udział w EMACI, zobowiązuję się chronić, zabezpieczyć i zwolnić od odpowiedzialności EMA oraz LOC oraz ich pracowników, pomocników, przedstawicieli i wszystkich urzędników i wolontariuszy z tytułu wszelkich obrażeń, strat, szkód, zobowiązań, opłat, wydatków, powództw, roszczeń lub żądań wynikających z prawa zwyczajowego lub przepisów prawa, które mogę ponieść lub z którymi mogę się spotkać w związku z moim udziałem w EMACI, włącznie z tym, że są one wynikiem zaniedbania, niedotrzymania obowiązków statutowych lub działania lub zaniechania ze strony EMA i LOC i ich pracowników, pomocników lub przedstawicieli i wszystkich urzędników i wolontariuszy.
 6. Zwolnienie i przejęcie odpowiedzialności, o którym mowa w Artykule 5 powyżej będzie dotyczyło i obowiązywało z osobna dla wszystkich osób, firm i organizacji zaangażowanych lub w inny sposób uczestniczących w promocji lub organizacji EMACI oraz ich pracowników, pośredników i przedstawicieli, m.in. personelu medycznego i paramedycznego, policji oraz sanitariuszy, a takie zwolnienie i przejęcie odpowiedzialności będzie obowiązywało niezależnie od tego, czy obrażenia, straty, szkody, zobowiązania, opłaty, wydatki, powództwa, roszczenia lub żądania są przypisywane działaniu, zaniechaniu lub zaniedbaniu, jakiego dopuściło się którekolwiek z nich.
 7. Zgadzam się na wykonywanie fotografii oraz zapisu video z moim wizerunkiem przed, podczas i po moim uczestnictwie w EMACI. Zgadzam się i przyjmuję do wiadomości, że zdjęcia i zapisy video są własnością EMA i LOC oraz, że te strony mogą wykorzystać takie zdjęcia i zapisy video do celów promocyjnych lub innych bez uzyskiwania mojej dalszej zgody. Wyrażam również zgodę na to, aby strony te korzystały z mojego imienia i nazwiska, głosu, wizerunku oraz występu podczas EMACI w dowolnym czasie do promowania i reklamowania EMACI lub ich działań bez wypłacania mi wynagrodzenia.
 8. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe oraz dane osobowe wszystkich osób towarzyszących (Dane osobowe) są dostarczane do EMA i LOC, a instytucje te mogą przekazać je:
  1. Polskiemu Urzędowi ds. Cudzoziemców
  2. Przyszłym gospodarzom Mistrzostw EMA
  3. Dostawcy usług rejestracyjnych Opentrack i pomiaru czasu Domtel-Sport, STS.
  4. Stowarzyszeniom EMA i jej stowarzyszeniom regionalnym
  5. Badanie Track and Field Master Athletics Cohort (TaFMAC), jeśli jesteś zapisany do badania medycznego
  6. MastersRankings.com, partner rankingowy EMA.
 9. Przyjmuję do wiadomości, że Dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez każdą stronę, której zostaną przekazane, do następujących celów:
  1. W każdym celu wymaganym, lub uważanym za odpowiedni lub wspierający strony niniejszej umowy lub polski rząd lub jakikolwiek krajowy lub lokalny organ, urząd lub agencję w Polsce.
  2. Aby skontaktować się ze mną w związku z moją rejestracją i/lub udziałem w EMACI
  3. Aby przekazać mi mój własny identyfikator akredytacyjny EMACI oraz numery startowe.
  4. Aby udzielić mi pomocy medycznej gdy ulegnę nagłemu wypadkowi lub zachoruję lub stanę się niezdolny/a do wzięcia dalszego udziału podczas EMACI.
  5. Dane osobowe mogą również zostać wykorzystane do wszelkich celów:
   1. Koniecznych lub zgodnych z prawem
   2. Koniecznych aby ścigać działania niezgodne z prawem
   3. Potrzebnych organowi odpowiedzialnemu za egzekwowanie przepisów do działań śledczych
   4. Potrzebnych aby zapobiec poważnemu i bezpośredniemu zagrożeniu dla ludzkiego życia, zdrowia lub bezpieczeństwa lub zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego
   5. Dane osobowe mogą zostać ujawnione za granicą w określonych celach.
 10. Wyrażam zgodę na przechowywanie przez EMA Danych osobowych i medycznych w rejestracyjnej bazie danych EMA.
 11. Zgadzam się, że będę przestrzegać wszystkich zarządzeń rządowych i przepisów niezbędnych do wjazdu do Kraju Gospodarza, w tym bez ograniczeń wszelkich wymogów związanych z COVID, które obowiązują w momencie mojego przyjazdu. Ponadto zgadzam się, że będę przestrzegać wszystkich takich zarządzeń i przepisów przez cały czas mojego pobytu w Kraju Gospodarzu i podczas EMACI.
 12. Jestem świadomy(a), że wydarzenia mogą być opóźnione lub odwołane z powodu warunków, które są poza kontrolą LOC i EMA. Zgadzam się, że LOC i EMA nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, finansowe lub inne, które mogę ponieść, wynikające z lub spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez siły pozostające poza kontrolą LOC i EMA, w tym, bez ograniczeń, strajki, przestoje w pracy, wypadki, działania wojenne lub terrorystyczne, niepokoje cywilne lub wojskowe, warunki pogodowe, pandemie lub epidemie lub choroby, katastrofy nuklearne lub naturalne, a także przerwy w działaniu, utratę lub nieprawidłowe działanie usług komunalnych, komunikacyjnych lub komputerowych (oprogramowanie i sprzęt). LOC zobowiązuje się, w mało prawdopodobnym przypadku ewentualnego odwołania Mistrzostw z jakiegokolwiek powodu, do zwrotu wszystkich opłat organizacjom i osobom, które mogły przyczynić się do finansowania imprezy. Zwrot ten będzie dotyczył wyłącznie kwoty, którą LOC będzie dysponował po wypełnieniu wszystkich zobowiązań.
 13. Jestem świadomy (a), że nie będzie zwrotów opłaty za zawody z jakiegokolwiek powodu, poza tym opisanym w punkcie 12.

Niniejsza Umowa oraz wszelkie inne dokumenty lub umowy z nią związane są sporządzone wyłącznie w języku angielskim i będą uznawane za sporządzone w języku angielskim.
Tłumaczenie na język inny niż angielski jest podane wyłącznie dla wygody. Wszelkie tłumaczenia na inne języki nie stanowią ich oficjalnej wersji, a w przypadku jakiejkolwiek sprzeczności w interpretacji lub znaczeniu pomiędzy wersją angielską a takim tłumaczeniem, wersja angielska będzie miała pierwszeństwo.

Testy antydopingowe i oświadczenie o zgodzie

Przyjmuję do wiadomości, że testy antydopingowe będą przeprowadzane zgodnie z zasadami i regulaminami antydopingowymi EMA/WA oraz niniejszym wyrażam zgodę na poddanie się testom antydopingowym podczas w/w Mistrzostw. UWAGA: Jeśli zawodnicy zostaną wybrani do testów antydopingowych, muszą oni wymienić wszelkie/wszystkie zażywane przez nich leki w formularzu do kontroli antydopingowej. Każdy zawodnik zażywający substancję zakazaną w Regulaminie musi ubiegać się o zwolnienie (TUE) w Komitecie Antydopingowym i Medycznym EMA. Lekkoatleci korzystający z lub wymagający zwolnienia dla substancji zakazanej, muszą zwrócić się z wnioskiem do kierownika ds. medycznych EMA (Martine Prevost) dla zwolnienia TUE (e-mail: prevost.ma@orange.fr). Jeśli nie uzyskasz takiego zwolnienia, dana/e zakazana/e substancja/e nie może być zażywana, a w przypadku, gdy zostaniesz poddany/a testom, a test da pozytywny wynik, może to poskutkować zawieszeniem. Proszę pamiętać, że zaświadczenie TUE nie może zostać zastąpione żadnym innym zaświadczeniem lekarskim. Jeśli uzyskasz zaświadczenie zwalniające TUE, musisz nosić je ze sobą przez cały czas wraz z dowodem tożsamości oraz okazać je w Centrum Kontroli Antydopingowej, w przypadku, gdy zostaniesz wybrany/a do kontroli antydopingowej. Szczegóły na temat substancji zakazanych i procedur antydopingowych są dostępne na stronach internetowych WA (www.worldathletics.org), EMA (https://european-masters-athletics.org/) oraz twojej federacji należącej do WA. Informator techniczny będzie również zawierał informacje na temat procedur antydopingowych, które zostaną zastosowane w trakcie mistrzostw.

Usługi rejestracyjne

Usługi rejestracyjne świadczy firma OpenTrack.
Potwierdzam, że w pełni zapoznałem/am się z Warunkami Korzystania z usług OpenTrack (http://www.opentrack.run/) oraz że rozumiem i zgadzam się ze wszystkimi znajdującymi się tam zapisami.

Potwierdzam, że zapoznałem się i rozumiem warunki rejestracji podane powyżej.