Kiedy trzeba sią zgłosić na start:

 1. Zawodnicy muszą zgłosić się na bramce (Call Room) w miejscu startu w celu odebrania chipów (mocowane do buta zawodnika), które będą wydawane w czasie od 8:30 do najpóźniej 30 minut przed startem.
 2. Zgłoszenie się na start w czasie późniejszym niż 30 minut przed startem skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
 3. Polski i angielski będą głównymi językami używanymi we wszystkich bramkach (Call Rooms)

Strój reprezentacyjny + numer startowy

 1. Wszyscy zawodnicy MUSZĄ nosić koszulkę sportową zatwierdzoną przez krajowy związek. Taki sam strój obowiązuje w konkurencjach drużynowych. Podkoszulek lub koszulka klubowa nie są akceptowane. Wszystkie reklamy na strojach zawodników w czasie zawodów i przyznawania nagród muszą być zgodne z przepisami WA i WMA w zakresie wielkości i treści.
 2. Polscy zawodnicy otrzymają narodową koszulkę startową w pakiecie startowym.
 3. Wszyscy zawodnicy otrzymają w swoim pakiecie startowym trzy numery startowe oraz dwanaście (12) agrafek. Zawodnik musi nosić dwa numery startowe, właściwie przymocowane do swojej koszulki sportowej, jeden z przodu a drugi z tyłu. Trzeci numer służy umieszczeniu na torbę zawodnika.
 4. Numerów startowych nie wolno ciąć, zaginać, ani modyfikować w jakikolwiek inny sposób pod groźbą kary dyskwalifikacji

Własne produkty odżywcze

 1. Zapewnione zostaną punkty odżywcze zgodnie z zapisami przepisów WA i WMA.
 2. Zawodnicy posiadający swoje produkty odżywcze pozostawią je w wyznaczonym miejscu przy linii startu przed godziną 9:30. Osobiste produkty odżywcze będą oznaczone numerem startowym zawodnika. Ponadto zawodnik musi określić na którym punkcie odżywczym mają one zostać umieszczone (numer 1 lub 3 – patrz mapa).
 3. Osobiste produkty odżywcze będą dostępne na specjalnie do tego celu zapewnionych stolikach. Nie więcej niż dwóch oficjalnych przedstawicieli z jednego kraju może zasiadać za stolikiem, aby wydawać osobiste produkty rywalizujących zawodników.
 4. Poza strefą odżywczą nie można wydawać żadnych produktów odżywczych.
 5. Przedstawiciele krajowi nie mogą w żaden sposób zakłócać przebiegu wyścigu.
 6. Zawodnik, który otrzyma lub odbierze produkt odżywczy lub wodę z miejsca innego niż oficjalne punkty lub weźmie produkt odżywczy innego zawodnika powinien, w przypadku pierwszego takiego przewinienia, otrzymać ostrzeżenie od sędziego zazwyczaj poprzez pokazanie żółtej kartki. Za drugie przewinienie sędzia zdyskwalifikuje zawodnika, zazwyczaj poprzez pokazanie czerwonej kartki.

Pozostałe regulacje

 1. Maraton rozpocznie się o godzinie 10:00. Mężczyźni i kobiety startują razem. Maraton (dwa okrążenia) rozpocznie się na jezdni przed Areną Toruń, a zakończy na bieżni Stadionu Miejskiego.
 2. Torby osobiste zawodników powinny być oznaczone numerem startowym i będą przechowywane w bezpiecznym miejscu.
 3. Zawodnicy nie mogą zabierać ani używać w obszarze zawodów radia, telefonów komórkowych, aparatów/kamer ani żadnych innych urządzeń elektronicznych.
 4. Wyznaczony zostanie maksymalny czas na ukończenie maratonu – 6 godzin i 3 godziny na pierwsze okrążenie.
 5. Po 6 godzinach zapisane zostanie, że zawodnik nie ukończył biegu (DNF).
 6. Uczestniczącym zawodnikom nie mogą towarzyszyć osoby biegnące, osoby na rowerach lub na innych środkach transportu.
 7. Wyniki będą podane w obszarze mety.

Protesty i odwołania

Protesty i odwołania muszą zostać dokonane zgodnie z przepisami WA i WMA określonymi poniżej, a odwołania złożone nie później niż jedną (1) godzinę po wywieszeniu wyników. Wyniki zostaną wywieszone w każdym miejscu konkurencji. Protestem jest natychmiastowy brak zgody odnośnie dowolnego aspektu dowolnej konkurencji. Odwołaniem jest brak zgody z jakąś decyzją sędziów odnośnie któregoś protestu.
Nie może być odwołania bez złożenia protestu i podjęcia decyzji przez sędziego.

Protesty
Protesty dotyczące statusu jakiegoś zawodnika odnośnie udziału w Mistrzostwach muszą zostać zgłoszone u Dyrektora Zawodów przed rozpoczęciem zawodów. Jeśli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w satysfakcjonujący sposób przed rozpoczęciem konkurencji, dany zawodnik będzie dopuszczony do rywalizacji „z zastrzeżeniem”. Następnie problem zostanie skierowany do Rady WMA celem podjęcia ostatecznej decyzji. Protesty dotyczące prowadzenia lub wyniku którejś z konkurencji powinny zostać niezwłocznie zgłoszone u sędziego, najlepiej sędziego głównego danej konkurencji. Sędziowie podejmą wszelkie możliwe działania, aby zachować prawa zawodnika takie jak tymczasowy pomiar rzutów lub skoków.

Odwołania
Jeśli zawodnik nie zgadza się z decyzją podjętą przez sędziego, wówczas zawodnik lub jego kierownik drużyny może wnieść pisemne odwołanie do Komisji Odwoławczej. Odwołanie musi zostać złożone w TIC w hali Arena. Czas na złożenie odwołania to jedna (1) godzina od chwili ogłoszenia wyników. Odwołanie należy złożyć na piśmie z wykorzystaniem przekazanego w tym celu formularza. Formularze można otrzymać w TIC. Formularz powinien zostać podpisany przez kierownika drużyny (Team Managera), zawodnika lub oficjalnego przedstawiciela działającego w imieniu danego zawodnika. Dla potwierdzenia odwołania wymagany będzie depozyt w wysokości 100€. Jeśli odwołanie nie zostanie uznane, depozyt w wysokości 100€ nie zostanie zwrócony. Odwołanie może zostać złożone tylko w TIC. Panel odwoławczy wyda pisemną decyzję. Decyzja będzie dostępna w TIC.

Toalety
Toalety będą rozmieszczone na starcie, 8km, 12km, 28km, 32km i mecie.

Depozyt
Depozyt znajduje się na mecie maratonu (Stadion Miejski). Wszystkie przekazywane torby muszą mieć przypięty numer startowy zawodnika.